ANPA

Asociación de nais e pais de alumnos

Teléfono de contacto : 881 880858

Atención ao público: luns de 16:30 a 17:45 horas (sempre que haxa dispoñibilidade)

Tódala  información actualizada das novas relativas a nós sairá publicada na páxina  web do centro no apartado de Categoría  Anpa que tedes na columna da dereita.

  1. Tódolos alumnos que sexan socios do anpa durante dous cursos consecutivos, percibirán unha achega económica do anpa, para a súa viaxe do Intercambio con Francia.
  2. Para calquera suxestión, poden utilizar a caixa do correo da anpa, situado na entrada do instituto ou contactar connosco no enderezo electrónico : anpaneiravilas@gmail.com

Alta de socios

Aquelas persoas que desexen facerse socios desta asociación deberán de cubrir a ficha que se xunta (unha ficha por alumno) e aboar a cantidade de 20 euros por familia polo primeiro fillo. A partir do segundo fillo pagarase 5 € por cada un.

Nº conta ABANCA: ES53 2080 0053773040060188

TITULAR:  ANPA ARCE DO IESP XOSÉ NEIRA VILAS

Documento para darse de alta na anpa: Alta socio

(Actualización: 05/07/2019)

Intercambio de libros de textointercambio-libros

Decálogo do intercambio

1.- O intercambio de libros é un acto totalmente voluntario e formarán parte todas as familias que doen os seus libros.

2.- Doar os libros da dereito a participar no intercambio, pero non garante que todo o mundo reciba os libros solicitados, xa que isto dependerá das existencias que haxa no fondo de libros. Ser socio ou socia da ANPA favorecerá no reparto.

3.- A final de curso recolleranse os libros prestados e as solicitudes para o curso seguinte, e no mes de setembro farase o reparto e a entrega física. Os alumnos que teñan materias para recuperación en setembro entregarán os libros das materias aprobadas en xuño e os libros das que quedan para setembro despois dos exames de setembro, antes de proceder ao reparto. As datas de recollida e entrega física publicaranse previamente na páxina web do centro no apartado da ANPA (novas) na seguinte ligazón: https://iesneiravilas.es/category/anpa/

4.- O alumno que envíe a outra persoa a recoller os seus libros, que non sexa a nai, o pai ou o titor legal, deberá de proporcionarlle unha autorización por escrito.

5.- Cando o alumno precise quedarse con algún libro ata a convocatoria do mes de setembro deberán de comunicarllo á ANPA. Farao persoalmente, ou no seu defecto os seus pais ou o seu titor legal, nas oficinas da ANPA a final de curso, cando devolva os libros que xa non precisa.

6.- Ningún alumno poderá prestar ningún libro do fondo nin a outro alumno, nin a outro membro da súa familia. O préstamo e persoal e intransferible. Os libros prestados deberán volver ao fondo da ANPA cada curso, para que se poida facer un reparto xusto.

7.- O alumno que non devolva algún libro, ou teña débedas pendentes coa ANPA, causará baixa na participación do intercambio.

8.- Os libros deben forrarse, indicarase o nome nunha pegatina na portada exterior, deben coidarse, e non deben pintarse nin con bolígrafo, nin rotulador, nin marcador fluorescente. Recordade que son de todos e que despois outro alumno fará uso deles.

9.- O alumno que non veña a recoller os libros que lle correspondan nas datas que se indican e non avise a ANPA a través do enderezo electrónico, ou de algún outro xeito, perderá o seu dereito a dispoñer deles.

10.- Calquera necesidade extraordinaria que non se axuste as normas descritas anteriormente, deberá solicitarse por escrito e estudarase por separado. Tratará de darselle solución en función dos medios dispoñibles, sen que vaian en detrimento dos demais usuarios.

A xunta directiva

ANPA Arce do IESP Xosé Neira Vilas

anpaneiravilas@gmail.com

Actualización: maio 2018

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)