PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

PROGRAMACIÓNS CURSO 2023-2024

 

 

 

 

1º ESO

2ª Lingua  Extranxeira Francés
Bioloxía e Xeoloxía
Educación Física
Educación Plástica, Visual e Audiovisual
Lingua Castelá e Literatura
Lingua extranxeira Inglés
Lingua Galega e Literatura
Matemáticas
Proxecto Competencial
Relixión Católica
Tecnoloxía e Dixitalización
Xeografía e Historia

 

 

 

 

 

 

3º ESO

2ª Lingua Extranxeira Francés
Ámbito Científico Tecnolóxico
Ambito Lingüístico Social
Bioloxía e Xeoloxía
Educación Dixital
Educación en Valores Cívicos e Éticos
Educación Física
Educación Plástica, Visual e Audiovisual
Física e Química
Lingua Castelá e Literatura
Lingua extranxeira Inglés
Lingua Galega e Literatura
Matemáticas
Música
Oratoria
Proxecto Competencial
Relixión Católica
Xeografía e Historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º BACH

2ª Lingua Extranxeira Francés
Bioloxía e Xeoloxía
Cultura Científica
Debuxo Técnico I
Economía
Educación Física
Filosofía
Física e Química
Historia do Mundo Contemporáneo
Latín I
Lingua Castelá e Literatura I
Lingua Extranxeira Inglés I
Lingua Galega e Literatura I
Literatura Universal
Matemáticas I
Matemáticas aplicadas ás CCSS I
Tecnoloxía e Enxeñería I
Tecnoloxías da Información e Comunicación I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º BACH

Bioloxía
Debuxo Técnico II
Deseño
Física
Grego II
Historia da Arte
Historia de España
Historia da Filosofía
Latín II
Lingua Castelá e Literatura II
Lingua Extranxeira Inglés II
Lingua Galega e Literatura
Matemáticas II
Matemáticas aplicadas ás CCSS II
Tecnoloxías da Información e Comunicación II
Xeografía

 

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)