Admisión de Alumnado

Información, procedemento e calendario para a reserva e admisión de alumnado no IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS. RESERVA CURSO 2019/2020

VACANTES

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO

LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO

Información sobre o proceso de admisión na aplicación da Consellería de Educación:

 Admisión de alumnado

1. Normativa:

 • Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio, de Educación (BOE 108 do 4 de maio) modificada pola Lei Orgánica 8/2013 (LOMCE).
 • Decreto 254/2012, do 13 de decembro, da Consellería de Educación e O.U. (DOG 245 do 26 de Decembro)
 • Orde do 12 de marzo de 2013 da Consellería de Educación e O.U. (DOG nº 53 do 15 de marzo).
 • ORDEN de 25 de enero de 2017 por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

2. Prazo de presentación das solicitudes de admisión de novo alumnado

 • O alumnado novo que queira presentar solicitude de admisión neste centro terá que facelo do 1 ao 20 de marzo.
 • As solicitudes poderán facerse no centro que se solicita en primeiro lugar ( de forma presencial) ou a través da aplicación informática: : http://www.edu.xunta.es/admisionalumnado.
 • Lémbrase aos pais, nais ou titores legais que só se pode presentar unha única solicitude de admisión (no centro que se solicita praza en primeiro lugar). O non cumprimento deste feito determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. Tamén deberán renunciar á praza no centro onde teñan reserva automática.
 • A reserva de praza no IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas é automática para o noso alumnado, polo que, os que queiran solicitar praza noutro centro deberán:
  • comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión,
  • presentar copia da solicitude neste centro inmediatamente despois de facela noutro.

3. Seguimento e consulta do estado de tramitación das solicitudes

O alumnado e as súas familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado,  utilizando o código da solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

4.Calendario de admisión do alumnado para o curso 2019-20

Reserva de praza no centro de orixe: do 1 ao 15 de febreiro.

Publicación das listas de reservas: antes do 28 de febreiro.

Publicación de postos escolares: antes do 1 de marzo.

Presentación de solicitudes de admisión para novo alumnado: do 1 ao 20 de marzo.

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: antes do 25  de abril.

Prazo de reclamación ante o Consello Escolar do centro: 5 días hábiles desde a publicación das listaxes. As reclamacións resolveránse en 5 días hábiles.

Públicación das listexas definitivas: antes do 15 de maio.

Prazo de interposición de recurso de alzada ante o titular da Xefatura Territorial: un mes a partir do día seguinte á publicación.

5. Prazo para formalización da matrícula.

Todos os alumnos deberán formalizar a súa matrícula nos prazos sinalados a continuación. De non facelo así perderán o seu dereito á praza.

 • Prazo ordinario: do 25 de xuño ao 10 de xullo
 • Prazo extraordinario de matrícula (para os alumnos con materias pendentes en xuño): do 1 ao 10 de setembro.

6. Centro adscrito:

 • CEIP Ramón María del Valle-Inclán

7. Área de influencia do IESP Xosé Neira Vilas

 • Ver mapa

8. Servicios complementarios ofertados

 • Transporte escolar (ver mapa)

9. Postos escolares:

Curso Grupo Postos escolares
1º ESO 2 60
2º ESO 3 60
3º ESO 3 60
4º ESO 2 60
1º BACH 2 66
2º BACH 2 66

 

 

Instituto de Ensino Secundario Plurilingue Xosé Neira Vilas. Perillo (Oleiros)